Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/jacekar2/domains/tam.opole.pl/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 471
Linki techniczne

PSYCHIATRA OPOLE, OPOLSKIE - NERWICE, DEPRESJE, LĘKI, FOBIE, BEZSENNOŚĆ

Pomoc lekarza psychiatry adresowana jest do osób zmagających się ze:

  •     stanami lękowymi i depresyjnymi,  fobiami, nerwicami
  •     problemami związanymi z uzależnieniami
  •     zaburzeniami odżywiania
  •     besennością
  •     chorobą  afektywną dwubiegunową, schizofrenią
  •     chorobami psychosomatycznymi
  •     innymi zaburzeniami osobowości
  •     niepokojem związanym ze swoim funkcjonowaniem

Konsultacji udziela: lekarz psychiatra dr Sławomir Dziubacki. 

Bardzo często leczenie farmakologiczne wspierane jest psychoterapią, co pozwala dotrzeć do przyczyn dolegliwości.

BIOFEEDBACK - to kolejna metodą , która wpiera leczenie bezsenności, lęków, redukuje napicia, stres, poprawia pamięć i koncentrację itp. Zapytaj naszego psychiatrę o możliwość skorzystania z BIOFEEDBACK.

Zapraszamy na konsultacje psychiatry. Termin i godzinę wizyty prosimy uzgadniać z lekarzem psychiatrą.

Zadzwoń i umów się !  tel.: 607 812 192

Zapraszamy do seksji  Psychiatra - artykuły

 

Tagi: Psychiatra, psychoterapia, biofeedback, leczenie depresji, leczenie nerwic

MEDIACJE OPOLE

MEDIACJA – co to jest?
Przez mediację najczęściej rozumie się pośredniczenie w sporze, mające na celu pomoc (dwóm lub więcej stronom) w osiągnięciu wspólnego porozumienia.
Mediacja rodzinna jest procedurą rozwiązywania konfliktu, w której bezstronny i neutralny mediator towarzyszy członkom rodziny w procesie tworzenia uzgodnień za ich dobrowolną zgodą oraz przy zachowaniu poufności. Mediator pomaga stronom w zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego oraz świadomego porozumienia.
Zatem, mediacje to interwencja w konflikt, lub toczące się negocjacje podjęta przez akceptowaną trzecią stronę, która nie ma autorytatywnej władzy pozwalającej na podjęcie decyzji rozstrzygającej spór, lecz pomaga stronom w dobrowolnym osiąganiu przez nie wzajemnie akceptowanego porozumienia w kwestiach spornych.

Zasady mediacji.

Mediacja jest dobrowolna.
Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację lub postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zwarte także przez wyrażenie przez strony zgody na mediację.
Mediator powinien zachować bezstronność przy prowadzeniu mediacji.
Postępowanie mediacyjne nie jest jawne. Mediator jest zobowiązany zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba, że strony zwolnią go z tego obowiązku.
Mediator nie występuje jako świadek stron w sądzie.   

Zalety mediacji

Mediacje opierają się na modelu współdziałania („wygrana – wygrana”), a nie na orientacji : „wygrana – przegrana” (typowej dla systemy prawnego).
Mediacje zachęcają uczestników do bezpośredniego i aktywnego poszukiwania sposobów usunięcia zaistniałych rozbieżności interesów, zamiast narzucania jakiegoś rozstrzygnięcia.
Mediacje umożliwiają aktywny udział uczestników konfliktu w jego rozwiązywaniu.
Efektem mediacji jest wzrost zaangażowania uczestników konfliktu w realizację warunków porozumienia.

Co można osiągnąć w mediacjach?
Bez presji czasu i uwarunkowań wynikających z procedury prawnej, można wyłuszczyć swoje stanowisko w sprawie i uargumentować je, jednocześnie być wysłuchanym przez drugą stronę.
Bez presji czasu i uwarunkowań wynikających z procedury prawnej, można wysłuchać stanowisko drugiej strony i jej argumentów.
Bez presji czasu i uwarunkowań wynikających z procedury prawnej można poszukiwać rozwiązań dotyczących spornych kwestii i wypracować porozumienie akceptowalne przez obie strony i jednocześnie rozwiązanie satysfakcjonujące strony.
Wypracowane przez strony porozumienie, zwiększa prawdopodobieństwo ich zaangażowania w realizację uzgodnień, eliminuje napięcie wynikające z konfliktu, poprawia wzajemną relację stron.

Co jest istotą mediacji?

W mediacji strony mają wpływ na ostateczne rozwiązanie sporu i dalsze własne funkcjonowanie w przyszłości zgodnie z zawartym porozumieniem.
W przebiegu procesu sądowego, za strony decyduje autorytarnie Sąd, postanowienie którego nie zawsze jest dla stron w pełni satysfakcjonujące. Zatem, w procesie sądowym, strony oddają odpowiedzialność Sądowi za rozwiązanie ich konfliktu.
Tymczasem, jedynie strony sporu są najlepiej zorientowane co do własnych specyficznych problemów czy uwarunkowań ich rozwiązań. Stąd, tylko strony konfliktu są w stanie znaleźć rozwiązania ich satysfakcjonujące i możliwe do realizacji.
Pamiętaj! Nikt nie wie lepiej co jest Tobie potrzebne. Nikt nie podejmie lepszej decyzji za Ciebie niż Ty sam.
Rodzaje spraw podlegających mediacjom rodzinnym.
Sprawy konfliktowe wynikające z sytuacji rozwodowej lub separacji małżonków.
Sprawy opiekuńcze – ustalenia dotyczące zasad sprawowania opieki nad dzieckiem, decyzji o miejscu zamieszkania dziecka, regulacji kontaktów z rodzicem nie mieszkającym na stałe z dzieckiem, wysokości alimentów i zasad płatności.
Problemy rodzinne wynikające z posiadania rodziców w wieku starszym.
Konflikty rodzinne charakterystyczne dla powtórnych związków małżeńskich, zrekonstruowanych.
Kontrakty przedślubne.

Czas trwania mediacji.
Przeciętna mediacja w sprawach rozwodowych lub opiekuńczych obejmuje około trzech do pięciu spotkań, trwających od godziny do półtorej, w odstępach około tygodnia do dwóch tygodni. Zdarzają się też mediacje trwające 8 – 9 spotkań. Liczba spotkań zależy od złożoności konfliktu rodzinnego. Niniejsze determinuje dynamikę i tempo w jakim konflikt ulega deeskalacji i zmierza ku rozwiązaniu.


Efekty mediacji.

Ugoda zawarta przed mediatorem, ma po zatwierdzeniu przez sąd moc prawną ugody zawartej przed sądem. Strony podpisują ugodę przed mediatorem. Po zawarciu ugody, mediator niezwłocznie składa protokół z mediacji wraz z zamieszczoną w nim lub dołączoną do niego treścią ugody do sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Sąd odmawia nadania klauzuli wykonalności albo zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem w całości lub części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego, albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności.

Gdzie można podjąć mediacje?

Do mediacji może skierować sąd i wyznaczyć mediatora, lub wybór mediatora pozostawia do decyzji stron.
Mediacje można podjąć też niezależnie od decyzji sądu u wybranego przez strony mediatora i za zgodą obu stron (lista mediatorów dostępna jest na stronach internetowych sądu okręgowego).

Zapraszamy do dobrej rozmowy!

W Centrum TAM proponujemy odpłatne mediacje  - koszt w zakładce : Cennik 

TERAPEUCI PSYCHODYNAMICZNI, BEHAWIORALNO-POZNAWCZY, SYSTEMOWI

Pacjenci naszego Centrum Pomocy Psychologicznej, Psychoterapeutycznej i Coachingu korzystali z pomocy w naszym ośrodku od 2004 roku do 2018  w Opolu przy ul. Oleskiej 45,  a w okresie 2018 do 2021 r.  w Opolu przy ul. Ozimskiej 20.

Obecnie kadra Centrum: lekarze psychiatrzy, psycholodzy, psychoterapeuci psychodymnamiczni i behawioralno-poznawczy, specjalisci psychoterapii uzależnień pracują w ramach prowadzonych przez siebie gabinetów prywatnych.

Pracujemy metodami o udowodnionej skuteczności naukowej - prowadzimy terapię metodą  psychodynamiczną , systemową, behawioralno-poznawczą. Nasza praca objęta jest  stałym nadzorem superwizyjnym.

ZAPRASZAM ! 

Joanna Kurzątkowska - Serotiuk- dyrektor Centrum TAM we latach 2009-2021,  dyplomowany psychoterapeuta psychodynamiczny, w  procesie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Mediator, absolwentka studiów podyplomowych Mediator w Standardzie Magnus, ukończyła szkolenie Coachingu Prowokatywnego, Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, Podstawy Terapii Psychodynamicznej.  Pracuje pod nadzorem superwizora. Realizator Ogólnopolskiego  programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Absolwentka Szkolenie Terapii Poznawczo-Behawioralnej zaburzeń osób dorosłych, a także szkolenie w zakresie Uzależnień Behawioralnych.PSYCHOTERAPIA,TERAPIA OPOLE - LECZENIE NERWIC, LECZENIE DEPRESJI, LĘKÓW, ANOREKSJI I BULIMII, KRYZYSY ŻYCIOWE I INNE

 

A jak to jest? na czym to polega (psychoterapia)?

Zdarza się nam słyszeć słowa: psychoterapia nie jest potrzebna, ponieważ można porozmawiać z przyjaciółmi”. Jednak terapia i rozmowa z przyjacielem to zdecydowanie co innego. Pomoc przyjacielska w najlepszym przypadku opiera się na wysłuchaniu, wsparciu, chwilowym zmniejszeniu dyskomfortu emocjonalnego. 

Sesja terapeutyczna odbywa się w gabinecie, w którym pacjent i psychoterapeuta siedzą w wygodnych fotelach i w trakcie sesji, która trwa ok.50 min. rozmawiają o problemach, które wnosi pacjent. Terapeuta próbuje zgromadzić w formie wywiadu niezbędne inforamacje, które będą służyły do poznania pacjenta, jego funkcjonowania, schematów relacyjnych. Nie ocenia, jego wysiłki zmierzają do zrozumienia kierujących pacjentem mechanizmów.
Pomoc psychoterapeuty obok wysłuchania i wsparcia oferuje szansę na trwałą zmianę. Praca terapeutyczna jest możliwa jedynie w relacji z psychoterapeutą, który dzięki swojej specjalistycznej wiedzy oraz umiejętnościom potrafi towarzyszyć, objaśniać, dopytywać, prowadzić bez oceniania czy radzenia, w atmosferze szacunku.

Kiedy najczęściej ludzie decydują się na psychoterapię?

Wtedy, gdy przeżywają dyskomfort, mają poczucie, że „nie mogą sobie z czymś poradzić”, powtarzają te same błędy, coś ich „uwiera”, brakuje im radości oraz zadowolenia z siebie, relacji z ludźmi czy życia. Te stany znamy wszyscy! Kiedy poczujemy potrzebę zmiany, warto wybrać się, na psychoterapię.
Rozróżniamy dwie formy oddziaływania, ze wzg na czas, są to: psychoterapia krótkoterminowa i psychoterapia długoterminowa. W trakcie pierwszych konsultacji ustalana jest forma pracy terapeutycznej.

Zalety psychoterapii

Mając jedno życie, powinniśmy o nie dbać - zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Kiedy przeżywamy męczące trudności, starajmy sobie pomóc – także poprzez psychoterapię. (Badania naukowe potwierdzają, że psychoterapia poprawia jakość życia).Psychoterapia daje możliwości większego zrozumienia siebie, swego funkcjonowania wśród najbliższych, a co za tym idzie – poprawy naszych relacji, skuteczniejszego rozwiązywania konfliktów wewnętrznych czy z ludźmi, a w ogólnym efekcie większego poczucia harmonii i spokoju w życiu.

Psychoterapia to korzyść

W Polsce (oraz na świecie) coraz więcej ludzi korzysta z psychoterapii w różnych momentach swojego życia. Ludzie doceniają bowiem pozytywny wpływ specjalistycznej pomocy psychologicznej.
O tym, w jakim stopniu skorzystamy z tych możliwości zależy od naszego zaangażowania w proces psychoterapii oraz cierpliwości, gdyż każda i ważna zmiana wymaga czasu.

Rodzaje psychoterapii:

Psychoterapia indywidualna

Pierwszym krokiem jest konsultacja diagnostyczna, która pozwala rozpoznać problematyczny obszar Pacjenta. Do pełnego procesu diagnostycznego potrzeba 1-3 sesji. Jeśli pacjent uzna , że może nawiązać przymierze, rodzaj porozumienia z psychoterapeutą dochodzi do rozpoczęcia terapii. Na początku której ustalany jest kontrakt, w formie umowy ustnej lub pisemnej, precyzujący cele i czas potrzebny do osiągnięcia pożądanej zmiany.
Psychoterapia indywidualna pomaga poznać i zrozumieć przyczyny niepokojących objawów, uczy rozwiązywać leżące u ich podłoża wewnętrzne konflikty w sposób konstruktywny dla siebie i otoczenia. Pozwala lepiej poznać własne potrzeby, wartości i postawy oraz zmieniać się w kierunku większej niezależności i satysfakcji z życia. Jest metodą pomocy psychologicznej rozumianej jako proces zmiany.
Sesja terapii indywidualnej trwa 50 minut. Spotkania odbywają się 1-2 razy w tygodniu. Ponieważ terapia indywidualna to proces zmiany, dlatego nieodzowna jest cykliczność i stałość spotkań. Czas trwania terapii dostosowany jest do potrzeb klienta i problemu, z jakim się zgłasza do terapeuty.
Wymogiem pracy każdego psychoterapeuty praca pod nadzorem superwizyjnym.
Ważne jest aby korzystać z psychoterapii o naukowo udowodnionej skuteczności, należą do nich : psychoterapia psychodynamiczna, systemowa, behawioralno-poznawcza.
Poniżej link do strony prezenującej wyniki badań naukowych dotyczących skuteczności terapii:
http://skuteczna-psychoterapia.pl/badania_t-psychodynamiczna.php

Psychoterapia par
Psychoterapia par adresowana jest do par, które zostały wystawione na próbę. Rzadko kiedy zdajemy sobie sprawę, że u źródeł konfliktów w związkach leży brak komunikacji i emocje, które w wielu sytuacjach dają o sobie znać.
Zdarza się, że często doprowadzają do konfliktów, wywołują poczucie niezrozumienia i wyobcowania u jednego lub dwójki partnerów. Wielu osobom wbrew pozorom zależy na ratowaniu czegoś co budowali kilka miesięcy,lat. Rozsądne wydaje się wówczas skorzystanie z usług psychoterapeuty, który pomoże zdiagnozować rzeczywiste przyczyny problemu oraz naprowadzi partnerów na właściwą ścieżkę ich związania.

Psychoterapia grupowa
W wielu przypadkach forma grupowa terapii jest bardziej efektywna, a prawie zawsze jest znacznie tańsza. Obecność innych osób pozwala zobaczyć swoje problemy z dystansu, umożliwia wymianę doświadczeń i uzyskanie wsparcia na znacznie większą skalę niż jest to możliwe w pracy indywidualnej.
Oferujemy psychoterapię grupową w modelu interpersonalnym, bazującym na dynamicznych interakcjach w grupie oraz rozwoju umiejętności komunikacyjnych uczestników.
Psychoterapia grupowa może również stanowić znakomite uzupełnienie terapii indywidualnej, może też odbywać się równolegle do terapii indywidualnej.

Psychoterapia  znajduje zastosowanie w leczeniu depresji, lęków (lęki różnego rodzaju np: lęk przed ciemnością, burzą , wiatrem , wysokości , agorafobia i wiele innych), anorekcji , bulimii, nerwic.

Przyjdź! Zapraszamy

Czytaj więcej w sekcji: psychoterapia - artykuły

Tagi: Psychoterapia, terapia, psychoterapia krótkoterminowa, psychoterapia długoterminowa, leczenie depresji , leczenie nerwic, psycholog

 LEKARZ PSYCHIATRA : TEL.  607 812 192,     505 236 261

 

 

 

logo przeciwdzialanie narkomaniiCeryfikat ISO 1136/06/2013/J/C na okres 2013-2015

  Leczenie uzależnień, DDA w ramach współpracy  ze

  STOWARZYSZENIEM STRATEGIA  tel. 609 171 715

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Aby dowiedzieć się więcej zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Zgadzam się na używanie plików cookies na tej stronie